JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   19 กรกฎาคม 2520 อายุ 46 ปี
 ส่วนสูง :   166 Cm. น้ำหนัก 68 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บุคคล/ฝึกอบรม
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manager)
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  50,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2558
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท
 สาขาวิชา :  industry management
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.13
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2566 ถึง มกราคม 2567
 บริษัท :  บริษัทล็อกเลย์อีโวลูชั่นเทคโนโลยีจำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :   คลองเตย
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  รับผิดชอบค่าจ้าง เวลาการทำงานของพนักงาน โอที ภาษีรายได้ ออกเอกสารรับรองสถานะภาพพนักงาน
- เสนอแนะ/วางแผนการสำหรับสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ และนโยบายสำหรับพนักงานภายในองค์กร และ ว่าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
- จัดการในเรื่องของการรับสมัครพนักงาน การทำแบบทดสอบ จนถึงการสัมภาษณ์ และสามารถให้คำปรึกษาหัวหน้างานในแต่ละแผนกในเรื่องของการคัดเลือกผู้สมัครได้ / สัมภาษณ์และวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อมีพนักงานลาออก เพื่อนำข้อมูลมาแนะนำและพัฒนาองค์กรต่อไป
- จัดปฐมนิเทศ หรือการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมพนักงานสำหรับการเริ่มทำงาน และการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานอยู่ตลอดเวลา
- เป็นผู้ติดต่อ-ประสานงานเรื่องของกฎหมายแรงงาน และเป็นผู้จัดการ คลี่คลายปัญหาต่าง ๆเกี่ยวกับพนักงานในองค์กร
- เก็บข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับพนักงานในองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กรโดยรวม
- สามารถแนะนำกิจกรรม หรือกลยุทธต่าง ๆที่จะสามารถจัดการองค์กรให้เป็นระบบยิ่งขึ้น และสามารถนำพาองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี
- ดูแลและจัดการการบริหารงานทั่วไปภายในแผนกบุคคล
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2566
 บริษัท :  Standard hot forging& manufacturigng
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ประชาอุทิศ90
 ตำแหน่ง :  Human Resources Manager
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. งานวางแผนบริหารงานบุคคล โดยบริหารงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
2. งานคัดเลือกและสรรหา โดยวางแผนอัตรากำลังคน วิธีการสรรหา การคัดเลือก และจัดทำ JD เพื่อให้ได้พนักงานตรงตาม Spec. และทันเวลา
3. งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยสำเร็จ เปรียบเทียบตรวจสอบและให้คำปรึกษา แนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับภายนอกได้
4. งานพัฒนาและฝึกอบรม โดยการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม ดูการปฎิบัติตามข้อกฏหมาย พรบ.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถของบุคลากร และปฎิบัติตามที่ข้อกฎหมายกำหนด
5. งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ โดยทบทวนระเบียบข้อบังคับ ปรับปรุงสวัสดิการ แก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร และถูกต้องตามกฏหมาย
6. งานพัฒนาองค์การด้านกลยุทธ์ โดยบริหารการจัดการโดยให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
7. บริหารจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
8. งานอาคารและสถานที่ โดยบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกันเพื่อให้เกิดความสะอาดและความสะดวกในการใช้งาน
9. งานบริการรับ-ส่งเอกสาร โดยบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถรับ-ส่งเอกสารได้ทันเวลา และเกิดความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานต่างๆ
10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  -โปรแกรมbp/payrolls
-โปรแกรม WORD, EXCEL, POWERPOINT
-เป็นวิทยากร,นักวิชาการ
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ผจก.บุคคล-แอดมิน/1ปี/ต้องการ 50000/อังกฤษสื่อสารได้
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 12 ก.พ. 2567 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com