JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   06 กรกฎาคม 2531 อายุ 35 ปี
 ส่วนสูง :   170 Cm. น้ำหนัก 64 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บุคคล/ฝึกอบรม
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  HR Assistant Manager
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  55,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2554
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 สาขาวิชา :  การประชาสัมพันธ์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.48
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2565 ถึง 2567
 บริษัท :  บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  252/108 (B) อาคารเมืองไทยภัทรฯ ชั้น21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรักยากรบุคคล
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1.งานด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ผลประโยชน์พนักงาน
1.1 จัดทำแผนงานเงินเดือนและสวัสดิการประจำปี
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลพนักงาน รายงาน Time Attendance ประจำเดือนและตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนประจำเดือนผ่านโปรแกรม Taigersoft ทุกบริษัทฯในเครือ
1.3 ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการตามกฎหมายและสวัสดิการให้ถูกต้องตามแผนงานประจำปี
1.4 จัดหาเปรียบเทียบสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่มประจำปี
1.5 จัดทำรายงานค่าตอบแทนผู้บริหารประจำไตรมาสทั้งกลุ่มบริษัท
1.6.จัดทำข้อมูล รายงาน One Report ในส่วนงานแผนกทรัพยากรบุคคล
1.6 รวบรวม จัดทำ ทบทวนและแก้ไขงบประมาณแผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกบริหารทั่วไปประจำปี
1.7 จัดทำและตรวจสอบการปรับเงินเดือนประจำปีหรือกรณีพิเศษต่างๆ โบนัส ให้ถูกต้องตามนโยบาย
1.8 ปรับปรุงแก้ไขสวัสดิการและนำเสนอสวัสดิการใหม่ๆให้แข่งขันได้และถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
1.9 พัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานด้านเงินเดือน สวัสดิการ เทคโนโลยีสารทนเทศโปรแกรม Taiger Soft และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวให้สอดคล้อง
1.10 เข้ารับการตรวจ Audit ของแผนกทั้งภายในและภายนอก ตามแผนงาน Audit ISO ประจำปี
2. งานนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน
2.1 ปรับปรุงแก้ไขและประกาศนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งจัดทำประกาศนโยบายใหม่ๆ
2.2 จัดทำประกาศ ทบทวนและแก้ไขระเบียบการจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการผลประโยชน์พนักงาน
2.3 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้าใจ รับทราบและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ตามนโยบายบริษัท
2.4 ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาและพนักงานในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการและแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3.งานบริหารงานทั่วไปและงานอื่นๆ
3.1 จัดทำและวางแผนงานและงบประมาณงานบริหารสำนักงานงานทั่วไป (GA) ประจำปี
3.2 ตรวจสอบและติดตามงานบริหารสำนักงานทั่วไป อาคารสถานที่
3.3 การตรวจสอบการเบิกจ่ายและเคลียร์เงินทดลองจ่ายของงานบริหารสำนักงานทั่วไปประจำเดือน
3.4 ตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายแผนกทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไปให้อยู่ภายใต้งบประมาณ
3.5. จัดทำรายงาน MM และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบประมาณ นำเสนอในที่ประชุมประจำเดือน (Monthly Meeting)
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2564 ถึง พฤษภาคม 2565
 บริษัท :  บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  389 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  งานเงินเดือนและสวัสดิการ
- จัดทำเงินเดือน 5 บริษัท ,รายงานค่าล่วงเวลา ,สรุปรายงานเบี้ยเลี้ยง,รายงานนำส่ง ธอส.,รายงานหักเงินกู้ยืม ,จัดทำรายงานนำส่งเงิน กยศ.
- จัดทำรายงานนำส่งเงิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแจ้งเข้า-ออก
- จัดทำรายงานสรุปยอดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ รายได้ รายหัก ส่งผู้บริหารและ ฝ่ายบัญชีการเงิน
- จัดทำรายงานแยกต้นทุนค่าจ้างของหน่วยงานวิศวกรรมและบริการ ตามโครงการต่างๆประจำเดือน
- ปริ้น Slip เงินเดือนแจกพนักงานประจำเดือน
- ยื่นภงด.1 ประจำเดือน ภงด.1 ก.& แจก 50 ทวิ ประจำปี
-นำส่งเงินสมทบประกันสังคม แจ้งเข้า-ออกประจำเดือน ยื่น กท.20 แบบแสดงรายงานค่าจ้าง ประจำปี
- ยื่น คร.11 ประจำปี ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- เปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันกันกลุ่ม แจ้งเข้า-ออก ประกันกลุ่ม และส่งเคลมประกัน
-จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง สวัสดิการ กรณีที่ผู้บริหารต้องการ
- จัดหาและจัดทำการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
งานเอกสารและทะเบียนประวัติ HRIS
- จัดทำและอัพเดต แฟ้มประวัติ 5 บริษัท
- จัดทำรายงานทะเบียนประวัติพนักงานทั้งใน Excel และ B-Plus
- จัดทำเอกสารโอนย้าย ปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือน พนักงาน
- จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนและรับรองการทำงาน และยืนยันสถานะพนักงาน
- จัดทำรายงานสรุปพนักงานเข้าใหม่-ลาออก-โอนย้าย ประจำเดือน
- จัดทำ Memo ต่างๆ แบบฟอร์ม หนังสือ ประกาศต่างๆ เอกสารเลิกจ้าง
งาน PMS ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- จัดทำแบบฟอร์มการประเมินผลทดลองงานและติดตามการประเมินให้ครบถ้วน
- จัดทำแบบฟอร์ม PMS และข้อมูลพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- รวบรวมคะแนนประเมินผลพนักงานส่งผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและผู้บริหาร
- จัดทำรายงานการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี ตามระเบียบบริษัท
งานระบบคุณภาพ
- เข้าร่วม Audit ระบบงานค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ งาน IA ISO EY
- จัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผลประโยชน์พนักงานประจำปี ให้กับ ABS
งานนโยบาย&สรรหา&GA
- ตรวจสอบ ควบคุม การใช้ Budget ของแผนก ประจำเดือนและประจำปี
- จัดทำประกาศ อัพเดต Policy ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
- จัดทำสไลด์ประชุม MM ประจำเดือนของแผนก
- สรรหาว่าจ้าง โทรนัด Candidate ตรวจแบบทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น
- งานธุรการสำนักงาน (GA) ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถาน
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   กุมภาพันธ์ 2562 - มิถุนายน 2564
บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
371 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่ง Sr. HR Officer
เงินเดือน 38,000
หน้าที่รับผิดชอบ
-จัดอบรมปฐมนิเทศ & สรุปผลโครงการพี่เลี้ยงและติดตามผลตามรอบ
-สรรหาบุคลากร,ประสานงานการสัมภาษณ์ , เตรียมเอกสารนำส่งPayroll
-ติดตามเอกสารและผล OJT ของพนักงานใหม่ตามระเบียบ Audit
-ประสานงานอัพเดต JD ในตำแหน่งต่างๆตามโครงสร้างองค์กร
-ประสานงานติดตามทดลองงาน โอนย้ายแต่งตั้ง ตามโครงสร้างบริษัทฯ
-บริหารระบบประเมินผลงาน KPI ประจำเดือน
-สำรวจและทำแผนการแก้ไข ESI Survey
-บริหารโครงการ TRG Work Improvement ให้สำเร็จตรงตามแผน
-จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี และจัดกิจกรรม CSR
-จัดกิจกรรมองค์กงานประเพณี กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม/ความผูกพันธ์ในองค์กร
-กวดขันระเบียบวินัย,ร่วมสอบสวน ลงโทษทางวินัย,ประกาศ คำสั่งต่างๆ
-จัดทำSlide ผลการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและPresent ในที่-ประชุม MM ประจำเดือน
-ให้คำแนะนำพนักงานเกี่ยวกับประกันสังคม สวัสดิการและการใช้ระบบ HRIS
- งานจัดซื้อ จัดจ้าง งานซ่อมสร้างอาคาร
-ดูแลงานด้านธุรการ ความเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงาน
-ดูแลพนักงานสาขาทั้ง 8 สาขา
----------------------------
เมษายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เอาทซอซดอทคอม จำกัด
149/7 อาคารโมเดอร์นโฮมทาวเวอร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ตำแหน่ง HR Supervisor
เงินเดือน 30,000
หน้าที่รับผิดชอบ
1.งานโครงสร้างนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
-วางแผนงานทรัพยากรบุคคลประจำปี
-Revise Organization chart
-Revise JD ให้ตรงลักษณะหน้าที่งานในปัจจุบันและตามโครงสร้าง
-จัดทำ Job Value ของพนักงานแต่ละตำแหน่งงาน
2.สรรหาพนักงานและอัตรากำลังคน
-วางแผนงานสรรหาว่าจ้างให้ได้ตามความต้องการของบริษัทฯ
-สรรหาพนักงานทุกตำแหน่งตามช่องทางต่างๆ
-จัดทำเอกสารการว่าจ้างงานและเอกสารอื่นๆ
-ประสานงานบุคคลค้ำประกันเพื่อลดอัตราเสี่ยงและอื่นๆ
- แต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานตามความเหมาะสมและตามโครงสร้าง
3.อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- อบรมเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนและสวัสดิการ
- อบรมการปฏิบัติงานเบื้องต้นของพนักงานใหม่
- จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการอบรมและสไลด์การอบรม
4. งานเงินเดือนค่าตอบแทน
- จัดทำเงินเดือนประจำเดือน ทั้งใน Excel และระบบเงินเดือน B-Plus
- บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการทำเงินเดือน ก่อนบันทึกลงระบบ
-นำส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน แจ้งเข้า แจ้งออก และส่งรายงาน กท.20 ประจำปี
-นำส่งภาษี ภงด.1 ก , ภงด.1 และ 50 ทวิ
-นำส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แจ้งเข้า แจ้งออก และประสานอื่นๆกับกองทุนฯ
-ดูแลเรื่องการเบิกจ่าย สิทธิ สวัสดิการของพนักงาน ชุดฟอร์มพนักงาน
-การต่อประกันกลุ่มของบริษัทฯ
5. งานทะเบียนประวัติ
-บันทึกข้อมูลการเข้าออกของพนักงาน แฟ้มทะเบียนประวัติ
- บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานตามความเหมาะสม
-ออกหนังสือรับรองการทำงาน รับเงินเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
-สัมภาษณ์พนักงานลาออก เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาต่อองค์กร
6. งานประเมินผล
-ประเมินผลทดลองงาน -ประเมินผลประจำปี
-ร่วมกับผู้บริหาร ประเมินปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี
-จัดทำนโยบายการประเมินผลงานและการจ่ายโบนัสประจำปี
7.งานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
-จัดทำประกาศระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
-จัดทำระเบียบสวัสดิการพนักงาน
-ดูแลเรื่องการเบิกจ่าย สิทธิ สวัสดิการของพนักงาน ชุดฟอร์มพนักงาน
- งานต่อประกันกลุ่มของบริษัทฯ
-ลงโทษ ตักเตือนพนักงาน ตามระเบียบ
-จัดทำและประสานงาน MOU พนักงานต่างด้าว
-จัดงานประชุมสัมมนา ท่องเที่ยวประจำปี ประชุมกลางปีพนักงานทั้งบริษัทฯ
----------------------------
มีนาคม 2557 - ตุลาคม 2559
บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น15 B แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน 22,000
หน้าที่รับผิดชอบ
ด้านสวัสดิการ
1. ประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก พนักงาน การเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนต่างๆ
2. กองทุนเงินทดแทน ประสานงานเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ
3. จัดทำประกันกลุ่ม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพของพนักงาน ทั้งระบบ
4. เบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือฌาปนกิจศพ กรณีพนักงานเสียชีวิตและบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต และรวบรวมเงินบริจาคจากเพื่อนพนักงาน
5. เบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน กรณีพนักงานเจ็บป่วยที่ยังไม่สิทธิประกันสังคม
6. จัดการตรวจสุขภาพประจำปี สรุปผลการตรวจสุขภาพประปีของพนักงานให้แก่ผู้บริหาร
7. ให้คำปรึกษาพนักงานเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และสวัสดิการต่างๆ
8. ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งหมด 3,200 คน 1,100 สาขาทั่วประเทศ ติดต่อสอบถามพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขั้นAdmit
ด้านงานอบรม
1.จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกสัปดาห์
2.จัดทำเอกสารการอบรม เช่น ฝย/ฝป 2-1 เอกสารเบิกค่าเดินทาง เป็นต้น
3.จัดทำคู่มือปฐมนิเทศพนักงาน คู่มือประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
4. จัดทำคู่มือ Hr สำหรับผู้บริหารสาขา
5. อบรมประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันกลุ่ม ให้แก่พนักงาน
6. ประเมินผลพฤติกรรมพนักงานที่เข้าร่วมอบรมรายคน ส่งผู้บริหาร
7. สรุปผลการประเมินการอบรมในแต่ละครั้ง
8. จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม ระหว่างการอบรม
ด้านแรงงานสัมพันธ์ ,กฎหมายแรงงาน
1.จัดตั้งคณะกรรมการในสถานประกอบการ
2.จัดประชุมคณะกรรมการในสถานประกอบการ ทุก 3 เดือน
3.จัดทำรายงานการประชุมส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
4.จัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โรงงานสีขาว
5.จัดตั้งคณะการทำงานดำเนินการ (สปก.)
6.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่พนักงาน ตามระเบียบ มยส.
7.จัดทำเอกสาร มยส. ส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ด้านสรรหาว่าจ้างอัตรากำลัง
1.รับผิดชอบงานโยกย้าย พนักงานให้ตรงตามแผนอัตรากำลังคน ทั้งสาขาและสำนักงาน
2.รับผิดชอบงานแต่งตั้งพนักงาน เปลี่ยนแปลงตำแหน่งพนักงาน ตามแผนอัตรากำลังคน ทั้งสาขาและสำนักงาน
3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการโยกย้ายแต่งตั้ง
4.โทรนัดสัมภาษณ์งาน ตามช่องทางการสรรหาต่างๆ
5.ออกบูธรับสมัครงานตามสถานที่ต่างๆ ตามแผนงานที่วางไว้
ด้านธุรการงานเอกสาร ต่างๆ
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - สามารถใช้โปรแกรม Excel เพื่อบริหารงานงานบุคคล ได้ดี เช่นการใช้สูตร Vlook Up ,Pivot Table , Start Mail Merge,การใช้สูตร
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Office, photoshop, illustrator และโปรแกรมกราฟฟิกต่างๆ
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดี
- มีสามารถทางด้านการออกแบบจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่, ผูกผ้าจับจีบผ้าในงานพิธีต่าง
- มีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย

---------------------------
เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
นักศึกษาโครงการบัณฑิตเกียรตินิยม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
นักศึกษาโครงการพีอาร์ จิตอาสา ชมรมประชาสัมพันธ์
จัดทำโครงการ "ถักรักทออุ่นให้คลายหนาว " โดยเชิญชวนพนักงานภายในบริษัทมาร่วมถักหมวกไหมพรมถวายแด่พระสงฆ์ที่ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวนมากและได้หมวกไหมพรมหลายใบไปถวายพระ
จัดทำโครงการ "พี่โรงงานช่วยน้องโรงเรียน " ด้วยการเปิดรับบริจาคกล่องนมเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆนักเรียนตามโรงเรียนเขตชายแดน จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
-----------------------
ประวัติการฝึกอบรม

เมษายน 2566 - เมษายน 2566
TIGER SOFT (1998) CO., LTD.
หลักสูตร โปรแกรม Taigersoft Cyber 4 โปรแกรม (Person,Time,Payroll,Training)
ธันวาคม 2565 - ธันวาคม 2565
คุณวัฒนศักดิ์ วิบูลย์ชัยกุล นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์เชิงกลยุทธ์
หลักสูตร การเขียน Job Description และพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาการทำงาน (JD+Growth Mindset)
พฤศจิกายน 2565 - พฤศจิกายน 2565
SCG HR Solution
หลักสูตร Leadership Development Program : Highly effective Team
สิงหาคม 2565 - สิงหาคม 2565
สถานบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตร การบริหารค่าตอบแทน
กันยายน 2561 - กันยายน 2561
Siam HR
หลักสูตร กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเหนือชั้น
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ไม่สะดวกให้ข้อมูล/ต้องการ 55000/อังกฤษสื่อสารได้
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 10 ก.พ. 2567 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com