JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   31 มกราคม 2527 อายุ 38 ปี
 ส่วนสูง :   180 Cm. น้ำหนัก 90 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น(จบรด.)
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  คลังสินค้า
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  33,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2548
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :   รัฐประสาสนศาตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.32
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  9 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2556 ถึง 2565
 บริษัท :  บ.ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด มหาชน
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  79 ม.3 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
 ตำแหน่ง :  ผจก.สาขา
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  • ควบคุมและลดการสูญเสียของสินค้า
• ดูแลการหมุนเวียนของสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
• วิเคราะห์และส่งเสริมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
• ควบคุมดูแลและบริหารงานบุคคลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฎิบัติงานให้ถูกต้องตาม กฎระเบียบของบริษัท
• ตรวจนับรับ มอบสินค้า และผลิตภัฑ์ต่างๆทุกครั้ง ที่บริษัทได้นำเข้ามาเก็บไว้ในสาขา
• อบรมพนักงานขายให้รู้จักสินค้าทุกชนิตรวมทั้งสินค้าใหม่ๆ
• ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ร้านค้าที่จำหน่ายกระเบื้องในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
• ติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น ผรม. สถานที่ราชการ โครงการบ้านจัดสรร
• ควบคุมการจัดส่งสินค้า
• ทำแผนการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภพันธ์ 2549 ถึง กันยายน 2556
 บริษัท :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง แผนกคลังพัสดุ
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง
 ตำแหน่ง :  บริหารคลังพัสดุทั่วไป
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  • ใช้โปรแกรม SAP(MM),ติดต่อขอรับโอนพัสดุระหว่างคลัง ,
• รับพัสดุจากการจัดสรร จัดซื้อ และเหลือจาการก่อสร้างรวมถึงพัสดุรื้อถอนและตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของพัสดุ ,
• วิเคราะห์การสำรองพัสดุ ตรวจสอบความพอเพียงของปริมาณพัสดุคงคลังเพื่อแจ้งให้แผนกบริหารพัสดุจัดสรร ,
• จ่ายพัสดุเข้างานก่อสร้าง งานบริการ งานบำรุงรักษา และงานอื่นๆ –
• วิเคราะห์และจัดวางพัสดุที่ได้รับการจัดสรร และพัสดุที่ได้มาจากการจัดซื้อ ให้เหมาะสมกับ สถานที่,
• ตรวจนับพัสดุคงเหลือทุกรายการเดือนละ 1 ครั้งและตรวจสอบยอดคงเหลือรายวันเฉพาะพัสดุที่มีการเคลื่อนไหวตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของผู้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลภายในสังกัด กฟจ.ลป
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  35  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Microsoft Office , SAP (MM) , POS SALE
-สามารถพดู อ่าน เขียน ภาษาองักฤษพอใช้
-มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-ขับรถยนต์ และมีใบขับขี่
-ผ่านการอบรบใช้งานโฟล์คลิฟท์
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com