JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   13 มกราคม 2534 อายุ 31 ปี
 ส่วนสูง :   155 Cm. น้ำหนัก 57 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่บัญชี, หัวหน้างานบัญชี
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  38,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 วุฒิการศึกษา :  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   3.06
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 2565
 บริษัท :  บริษัท ศรีชลธร จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ปากเกร็ด นนทบุรี
 ตำแหน่ง :  หัวหน้างานการเงิน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -ควบคุมการตรวจสอบเอกสารการรับจ่าย
-ควบคุมดูแลการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ลูกค้า/พนักงาน
-ตรวจสอบเงินสดในบัญชีและตรวจสอบแผนการใช้เงินสด
-ประมาณรายรับรายจ่าย
-ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินสดย่อย
-ทำรายการจ่ายผ่านระบบ K-Connect
-วางแผนและคำนวณเงินเพื่อชำระหนี้ ของบริษัทในแต่ละวันและเดือนทั้งระบบ
-สรุปรายงานเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากธนาคาร
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2556 ถึง มกราคม 2565
 บริษัท :  บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :   แม่ลา พระนครศรีอยุธยา
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการแผนกบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - ดูแลและควบคุมเงินสดย่อย
- ดูแลและควบคุมการบันทึกค่าใช้จ่าย
- ดูแลและตรวจสอบการซื้อ - ขายทรัพย์สินและจัดทำรายงาน
- ตรวจสอบกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ตรวจสอบกระทบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย W/H , ออกหนังสือรับรองหักณ ที่จ่าย W/H และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นภาษี
- รับผิดชอบการปิดบัญชีรายเดือนและสิ้นปี
- ตรวจสอบ/ควบคุม/กระทบยอด AP/AR/GL
- จัดทำรายงานทางการเงิน
- จัดทำรายงานควบคุมดูแลทรัพย์สินและค่าเสื่อม
- ควบคุมการจัดทำงบประมาณและตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณ
- จัดทำรายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามงบประมาณกับค่าใช้จ่ายเกิดจริงทุกสิ้นเดือน
- จัดเตรียมเอกสารให้กับผู้สอบบัญชี และ กรมสรรพากร
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  เป็น ผู้ทำบัญชี CPD
-ผจก.แผนกบัญชี 9ปี
-มีCPD
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com