JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   09 กรกฎาคม 2537 อายุ 27 ปี
 ส่วนสูง :   154 Cm. น้ำหนัก 48 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  วิศวกร
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 3. วิศวกรสำนักงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  23,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2560
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 วุฒิการศึกษา :  วิศวกรรมสาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.13
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2564 ถึง 2565
 บริษัท :  บริษัท โอเอสซี พัฒนา จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  จ.สมุทรปราการ
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ติดต่อประสานงานกับทีมภายใน ลูกค้าและซัพพลายเออร์ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
ทำรายงานเรื่องเตาเผาขยะชุมชน
เสนอแนวทางการบำบัดน้ำเสียเตาเผา
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ธันวาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2563
 บริษัท :  บริษัท โปรเจค เวสท์ เมเน็จเม้นท์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  จ.ปทุมธานี
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ติดตามระบบ ISO 14001
ร่วมจัดทำโครงการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
รับ Audit จากลูกค้า
ประสานงานกับฝ่ายการตลาด เพื่อส่งเอกสารให้ลูกค้า
วิเคราะห์และบำบัดน้ำเสียจากหลุมฝังกลบ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ต.ปทุมธานี
ตำแหน่ง นักศึกษาสหกิจศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
งานวิจัยก๊าซชีวภาพ
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  37  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษกากอุตสาหกรรม
...........................
ประวัติการฝึกอบรม
กันยายน 2563 - กันยายน 2563
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หลักสูตร ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
กันยายน 2563 - กันยายน 2563
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หลักสูตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
กรกฎาคม 2561 - กรกฎาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากขยะและกากของเสียในภาคอุตสาหกรรม
กันยายน 2560 - ตุลาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร ISO 14001:2015
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 13 ม.ค. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com