JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   22 มกราคม 2536 อายุ 28 ปี
 ส่วนสูง :   156 Cm. น้ำหนัก 65 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ 2. นักจุลชีววิทยา 3. ผู้แทนขาย, จัดซื้อ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  40,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2558
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีชีวภาพ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.49
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  6 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2558 ถึง 2564
 บริษัท :  ไทยซัมมิท มาร์เก็ตติ้ง
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  29/1 หมู่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ /ผู้จัดการคุณภาพ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  "ด้านคุณภาพ"
- บริหารงานทั้งหมดทั้งด้านคุณภาพ และด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการภาย ใต้มาตรฐาน ISO/IEC17025:2017
- เป็น Document control center ทั้งด้านคุณภาพ และด้านวิชาการ ให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ
- สื่อสารระบบคุณภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
- จัดทำแผน Internal audit และ External audit ตามระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำรายงาน Risk assessment ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ดำเนินการแก้ไข CAR และ NC Work หามาตรการป้องกันไม่ให้มีโอกาสเกิดซ้ำ
- จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นทั้งสินค้า และบริการ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
- รายงาน Management reviews ต่อผู้บริหารสูงสุด
"ด้านวิชาการ"
- มีอำนาจลงนามอนุมัติ Test report ที่ใช้เครื่องหมาย ISO/IEC 17025:2017
- ทดสอบ APC, Coliforms, E. coli, S. aureus, Enterococci, Salmonella spp., L. monocytogenes, C. perfringens, Yeasts & Molds ตามมาตรฐาน ISO, BAM, APHA, AOAC
- ดำเนินการ ครอบครองตามพระราชบัญญัติเชื้อก่อโรค และพิษจากสัตว์
- จัดทำ Method verification ตาม ISO 16140-3:2021
- จำทำ Measurement of uncertainty and decision rule ตาม ISO19036:2019
- ควบคุม จัดทำแผนสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ
- ควบคุม Quality control ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- ทำแผนอบรมบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการเข้าร่วม Proficiency testing กับหน่วยงานที่จัดขึ้น
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  40  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  40  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - มีความรู้ ความเข้าใจระบบบริหารงาน ISO/IEC 17025:2017 ทั้งด้านวิชาการ และด้านคุณภาพ เป็นอย่างดี
- มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ ในการทดสอบเชื้อก่อโรคในอาหาร ตามมาตรฐาน เช่น ISO, BAM, APHA, AOAC
- สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพอื่น ๆ เช่น ISO 9001:2015, ISO/FSSC 22000 Version 5, BRC Issue 7, GMP, HACCP
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะความเป็นผู้นำ การบริหาร การสื่อสาร ความละเอียด และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  - มีสิทธิ์ลงนามใบรายงานผลการทดสอบที่ใช้เครื่องหมายการรับรอง ISO/IEC
17025:2017 จากสมป. (no.1314/62)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม (สาขาการเพราะเลี้ยง
จุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค) จากสชวท. (no.58M000072)
- เป็นสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม (ตลอดชีพ) จากสชวท. (no.58400208018)
- มีหนังสือรับรองการแจ้งผลิตและมีไว้ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ผู้ดำเนิน
การ) จากสมป. (no.2563-11-0213)
- มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น (เครื่องกำเนินทางรังสี) จากปส.
(no.RSO-LL-6132-000429)
........................
ประวัติการฝึกอบรม
กันยายน 2564 - กันยายน 2564
บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
หลักสูตร ISO/FSSC 22000 Version 5.1 Requirement
กรกฎาคม 2564 - กรกฎาคม 2564
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
หลักสูตร Measurement of Uncertainty ISO19036:2019 and Decision rule
มีนาคม 2564 - มีนาคม 2564
บริษัท ฟู้ดเทค ซัพพลาย แอนด์ คอนซัลแตน จำกัด
หลักสูตร Microbiological Method Verification : ISO 16140-3 : 2021
มีนาคม 2564 - มิถุนายน 2564
สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร ISO/IEC 17025 : 2017, Decision rule and Risk management, Internal Audit
มกราคม 2564 - มกราคม 2564
สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การพัฒนาและยกระดับผู้จัดการคุณภาพสู่ผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 25 พ.ย. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com