JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   17 มิถุนายน 2521 อายุ 42 ปี
 ส่วนสูง :   170 Cm. น้ำหนัก 75 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. สินเชื่อ 2. สอบทานสินเชื่อ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  93,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2550
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท
 สาขาวิชา :  การเงินการธนาคาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.50
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  ธุรกิจระหว่างประเทศ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.02
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2561 ถึง 2564
 บริษัท :  บริษัท อยุธยา ดีเวลล้อปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด (กรุงศรี ลีสซิ่ง)
 ประเภทธุรกิจ :   ธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อ
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพและ (ปัจจุบันและศักยภาพ) ของลูกค้าวิเคราะห์งบการเงินและกระแสเงินสดของลูกค้า
2. ทำการวิเคราะห์ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) ของคำขอสินเชื่อและวงเงินสินเชื่อ
3. ให้การสนับสนุนการบริการลูกค้าและคำแนะนำทางการเงินอย่างมืออาชีพ
4. เตรียมการอนุมัติสินเชื่อและการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2560 ถึง ธันวาคม 2560
 บริษัท :  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. ทบทวนการใช้อำนาจอนุมัติสินเชื่อเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายการให้สินเชื่อขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ธนาคารยึดถือ
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารเครดิตเพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายในสัญญาเงินกู้และสิทธิในลำดับความสำคัญเหนือหลักประกัน
3. การทบทวนการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ความถูกต้องในการจัดหาสินทรัพย์การบันทึกข้อมูลหลักประกันการดำเนินการกับลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   กันยายน 2556 - มีนาคม 2557
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการตลาดสินเชื่อ SME
หน้าที่รับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ข้อมูลเครดิตและงบการเงินเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการขยายสินเชื่อรวมถึงการวิเคราะห์เครดิตและสรุปคำขอสินเชื่อและส่งให้คณะกรรมการสินเชื่ออนุมัติ
2. สร้างและขยายความสัมพันธ์สำหรับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของพวกเขาในพอร์ตโฟลิโอที่กำหนดไว้เพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา
3. ตรวจสอบและควบคุมปริมาณธุรกิจให้คงที่และเพิ่มผลกำไรในขณะที่ลดความเสี่ยงในภาคส่วนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้วงเงินสินเชื่อสูงสุดและคุณภาพของพอร์ตการลงทุนที่ดี
4. ดำเนินการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกและกิจกรรมการจัดการความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มรายได้ที่สร้างขึ้นให้กับธนาคารรักษาความพึงพอใจของลูกค้าและการรักษาลูกค้าและลดความสูญเสียที่คาดไว้
............................
มกราคม 2552 - พฤศจิกายน 2559
ธนาคารกรุงไทย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ SME
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าความเสี่ยงต่างๆรวมถึงข้อมูลทางการเงินข้อสมมติฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าและส่งให้หน่วยงานอนุมัติเพื่อพิจารณา
2. ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลเอกสารหนี้และข้อมูลที่ใช้ในการขอสินเชื่อเพิ่มเติมในระบบงานรวมถึงเอกสารยืนยันรายได้และชุดเอกสารการประเมินมูลค่าให้ถูกต้องโดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานและระเบียบที่ธนาคารกำหนด .
3. ใช้เครื่องมือที่ธนาคารกำหนดในการวิเคราะห์สินเชื่อคุณภาพโดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานและกฎระเบียบที่ธนาคารกำหนดและประสานงานกับสาขาในการวิเคราะห์สินเชื่อ
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  36  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ประสบการณ์ด้านพิจารณาสิยเชื่อ เกือบ 20 ปี
-วิเคราะห์สินเชื่อ 10กว่าปี/รถเทรนเลอร์ รถสิบล้อ รถลาก มีบ้าง
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
ธันวาคม 2563 - ธันวาคม 2563
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อก
ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2562
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
หลักสูตร การใช้งานและการอ่านรายงานเครดิตสกอริ่ง
กันยายน 2562 - พฤศจิกายน 2562
บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันภัยทรัพย์สิน และแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียน และโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
พฤศจิกายน 2553 - พฤศจิกายน 2553
ธนาคารกรุงไทย
หลักสูตร การวิเคราะห์สินเชื่อหลักสูตร Omega
มกราคม 2552 - มิถุนายน 2552
ธนาคารกรุงไทย
หลักสูตร Management Trainee for Credit Analysis
..............................


1. การปรับปรุงการทำงาน : หัวหน้าทีมของการพัฒนาโปรแกรมรายงาน NCB (ระหว่างปี 2563)
2. หัวหน้าโครงการ : การจัดอันดับความเสี่ยง สำหรับลูกค้าธุรกิจเอกชนสัญชาติไทยและลูกค้าธุรกิจ SME (มกราคม 2561 - เมษายน 2562)
3. จำนวนเงินสินเชื่ออนุมัติ : จัดทำรายงานวิเคราะห์การอนุมัติสินเชื่อวงเงินประมาณ 1,740 ลบ. ในปี 2561 - 2563
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 3 พ.ค. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com