JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   03 เมษายน 2529 อายุ 34 ปี
 ส่วนสูง :   168 Cm. น้ำหนัก 58 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  QC
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  ตามตกลง
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 วุฒิการศึกษา :  วท.บ.เคมี
 สาขาวิชา :  เคมี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  -
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จากัด
 ประเภทธุรกิจ :   จำหน่ายสินค้าเคมีเกษตรทุกชนิด
 ที่อยู่บริษัท :  108/8 หมู่ 4 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่R&D และควบคุมคุณภาพ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. พัฒนาสินค้าเคมีเกษตร Fungicide,Insecticide,Herbicide ในรูปของ EC ,SL, SC, EW,WP,G,GB,SG product และ Fertilizer เป็นต้น
2. ทดลอง emulsifier ใหม่เพื่อลดต้นทุน และทดแทนการขาดแคลน
3. ควมคุมการformulate และคิดค้นผลิตภัณฑ์,ออกสูตรผลิตในproduction
4. จัดทาวิธีการทดสอบตามมาตรฐานที่ราชการกาหนด โดยทาเป็นวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใช้เอกสารอ้างอิงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการใช้อ้างอิงการทางานให้เป็นไปตามวิธีการผลิตที่ดีของวัตถุอันตราย
5. ทดสอบวิธีการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์คุณสมบัติของสินค้าตามวิธีมาตรฐาน CIPAC Method /เกณฑ์มาตรฐาน FAO
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   2559 ถึง 2560
 บริษัท :  บริษัท แอล.เอ็น.อาร์ .เอสโซซิเอทส์ จากัด
 ประเภทธุรกิจ :  ตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร โดยนำเข้าสินค้า
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่R&D /ผช.หัวหน้าแผนกQC
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. พัฒนาสินค้าเคมีเกษตร Fungicide,Insecticide,Herbicide ในรูปของ EC ,SLและ SC product
2. ทดลองemulsifier ใหม่เพื่อลดต้นทุน
3. ควมคุมการformulate และการออกสูตรผลิตในproduction
4. จัดทาวิธีการทดสอบตามมาตรฐานที่ราชการกาหนด โดยทาเป็นวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใช้เอกสารอ้างอิงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการใช้อ้างอิงการทางานให้เป็นไปตามวิธีการผลิตที่ดีของวัตถุอันตราย
5. ทดสอบวิธีการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์คุณสมบัติของสินค้าตามวิธีมาตรฐาน CIPAC Method /เกณฑ์มาตรฐาน FAO
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   หจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ ปอร์ต แอนด์แพ็จเกจจิ้ง
ปี พ.ศ.2555- ปี พ.ศ.2559 เงินเดือนที่ได้รับ 19,000 บาท ตาแหน่ง จนท.วิเคราะห์/ผจก.วิชาการ แผนก QA/Lab.
หน้าที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานวิเคราะห์ อาทิ รับตัวอย่าง,ปั่น,ชั่งสารเคมี,สกัดและRUN เครื่อง GCและ LC-MS/MS
2. ดาเนินงานทดสอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องและอยู่ในระดับมาตรฐาน ตามเอกสารวิชาการที่จัดทา
3. รับผิดชอบงานตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา เตรียมอุปกรณ์สาหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อ,ออกผลเชื้อ
4. รับผิดชอบงานวิเคราะห์คุณภาพดิน อาทิ ค่าpH,Conductivity,ธาตุอาหารในดิน N P K เป็นต้น
5. ควบคุม เก็บรักษา เบิกจ่ายตัวอย่าง สารเคมี อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
6. สอบเทียบเครื่องมือ ,เครื่องแก้ว และอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการ
7. บารุงรักษาเครื่องมือ,สารเคมี และอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการ
8. จัดการเข้าร่วมอบรมต่างๆในระบบ ISO 17025,จัดการเข้าร่วมPT สถาบันต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
9. งานอื่นๆที่นอกเหนือระบบ ISO/IEC 17025 ที่ได้รับมอบหมาย
10. รักษาระบบ การรับรองISO/IEC 17025:2005,กรมวิชาการเกษตร
......................................
บริษัท ซันเซอรา จากัด ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกเทคนิคปฏิบัติการ
ปี พ.ศ.2552- ปี พ.ศ.2555 เงินเดือนที่ได้รับ 16,750 บาท
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ศึกษาวิธีการตรวจสอบหาคุณสมบัติต่างๆของวัตถุดิบตลอดจนผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตและตรวจสอบวัตถุดิบแรกรับ
2. ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบต่างๆเพื่อลด error ที่เกิดขึ้นจากการเก็บตัวอย่างหรือวิธีการตรวจสอบ
3.ดูแลเครื่องXRFและเครื่อง Particle Size Analysis และเครื่องเตรียมตัวอย่าง
4.ศึกษาและตั้งเกณฑ์ในการรับวัตถุดิบจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องXRF
5.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  คุณสมบัติพิเศษ
- สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความมั่นใจในตัวเอง
- มีความเป็นผู้นำ
ความสนใจพิเศษ
- สนใจเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แบบใหม่ๆ
- สนใจภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชน
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ประวัติการฝึกอบรม
1. หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่ง จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2. หลักสูตร การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จากสถาบันอาหาร
3.หลักสูตร การทวนสอบ(Verification) และการพิสูจน์ยืนยันระบบ (validation) จากสถาบันอาหาร
4.หลักสูตรMethod validation in Microbiological Analysis จากCentral laboratory (Thailand)Co.,Ltd
5.หลักสูตร ISO19011:2011 Guidelines for Auditing Management System จาก BSI group
6. หลักสูตร LC-MS/MS (EVOQ) จาก WORLD TECH ENTERPRISE
7.หลักสูตร Chemical Analysis by LC-MS/LC-MS/MS จาก Central laboratory (Thailand)Co.,Ltd
8. หลักสูตรChemical Safety Guideline for Testing Laboratory จากCentral laboratory (Thailand)Co.,Ltd
9. หลักสูตรISO/IEC 17025:2005 Documentation จากCentral laboratory (Thailand)Co.,Ltd
10. หลักสูตรการทวนสอบ (Verification) และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)
ระบบ ISO 22000 จาก สถาบันอาหาร
11. หลักสูตร ISO/IEC 17025:2005 Internal Audit จาก Central laboratory (Thailand)Co.,Ltd
12. หลักสูตร ISO/IEC 17025:2005 Requirements จาก Central laboratory (Thailand)Co.,Ltd
13. หลักสูตร Chemical Analysis by GC จาก Central laboratory (Thailand)Co.,Ltd
14. หลักสูตร Quality Assurance in Chemical Analysis จาก Central laboratory (Thailand)Co.,Ltd
15. หลักสูตร Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis จาก Central laboratory (Thailand)Co.,Ltd
16. หลักสูตร Method validation in Chemical Analysis จาก Central laboratory (Thailand)Co.,Ltd
17. หลักสูตร ISO 9001:2008 Internal Audit จาก Quality Training (Thailand) Ltd.
18.หลักสูตร การพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน(Supervisor Skills) จาก บริษัท เอเชีย เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
19. หลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 รุ่นที่ 25 จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเครียร์แห่งชาติ
20. หลักสูตร การควบคุมคุณภาพสาหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน้าด้านจุลชีววิทยา จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
21. หลักสูตร เทคนิคพื้นฐานสาหรับนักจุลชีว จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
22. หลักสูตร หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (Primary GMP) จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 17 พ.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com