JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   18 กันยายน 2522 อายุ 40 ปี
 ส่วนสูง :   158 Cm. น้ำหนัก 56 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  บัญชีและการเงิน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  27,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2546
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.54
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบรี
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.83
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤศจิกายน 2561 ถึง 2563
 บริษัท :  บริษัท บลูสกายแชนแนล จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  อาคาบางกอกทางเวอร์ ถ.เพชรบรุรีตัดใหม่
 ตำแหน่ง :  พนักงานการเงิน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - ตั้งเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ และ ตัดจ่ายเจ้าหนี้
- ชำระค่าสินค้าทำเช็คจ่ายและออกหัก ณ ที่จ่าย
- จัดทำรายงานประมาณการ รับจ่าย ( Cash Flow / Report Bank / Bank Reconcile )
- ประสานงานกับธนาคาร และ ตรวจสอบ Statement
- จัดทำและปิดรายงานทางภาษี ( ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.36,ภพ 30
- ในระบบExpress
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2555 ถึง ตุลาคม 2561
 บริษัท :  บริษัท ผลิตภัณฑ์ บิค (ประเทศไทย) จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  พระราม 3 ตึก SV CITY
 ตำแหน่ง :  พนักงานบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - ตั้งเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ และ ตัดจ่ายเจ้าหนี้
- ชำระค่าสินค้าทำเช็คจ่ายในประเทศ และ โอนเงินค่าสินค้าไปยังต่างประเทศ
- จัดทำรายงานประมาณการ รับจ่าย ( Cash Flow / Report Bank / Bank Reconcile )
- ประสานงานกับธนาคาร และ ตรวจสอบ Statement
- จัดทำและปิดรายงานทางภาษี ( ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.36, ภพ.30 )
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
- ในระบบSAP
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   กุมภาพันธ์ 2552 ถึง มีนาคม 2555
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
บริษัท บริษัท แบริ่งสเปเชียลลิช จำกัด
ที่อยู่บริษัท บางขุนเทียน
เงินเดือน 21,000
ลักษณะงานที่ทำ
- ตั้งเจ้าหนี้/ลูกหนี้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ และ ตัดจ่ายเจ้าหนี้ /ลูกหนี้
- ทำเช็คจ่ายในประเทศ และ โอนเงินค่าสินค้าไปยังต่างประเทศ
- ประสานงานกับธนาคาร และ ตรวจสอบ Statement
- จัดทำและปิดรายงานทางภาษี ( ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.36, ภพ.30 )
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และปรับปรุงค่าใช้จ่ายทุกสิ้นเดือน
- รับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชามองหมาย
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2557 ถึง เมษายน 2557
 สถาบัน :   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 หลักสูตร :   กลยุทธ์ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2555 ถึง มีนาคม 2555
 สถาบัน :  CP Tower
 หลักสูตร :  กลยุทธ์หมากล้อม
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  40  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  45  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ความสามารถInternet,world,Excel
โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี SAP, Express, Business Plus,CD Organizer
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 24 ก.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com