JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   16 ตุลาคม 2535 อายุ 27 ปี
 ส่วนสูง :   157 Cm. น้ำหนัก 48 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  พนักงานบัญชี , ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  30,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2558
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.27
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 วุฒิการศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.96
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2561 ถึง เมษายน 2562
 บริษัท :  บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชัั้น 20 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  Audited assets, liabilities, equity, owner's equity, income and expenses including the issuance of financial statements. Write down notes to the financial statements.
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2559 ถึง ธันวาคม 2560
 บริษัท :  บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  83/103 ซอยเอกมัย คลองตัน แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  Audited assets, liabilities, equity, owner's equity, income and expenses including the issuance of financial statements. Write down notes to the financial statements.
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  28  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  35  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  มีความอดทนสูง ขยัน และซื่อสัตย์ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  เป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาในการเป็นสมาชิกองค์การ,ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี, เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานครบ 8 ประการ, เป็นผู้มีความประพฤติดี แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา, เป็นผู้ได้รับรางวัล ผลการเรียนดีเยี่ยม มีคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร 3.95, ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี, ได้เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2 ต.ค. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com