JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   08 ตุลาคม 2535 อายุ 27 ปี
 ส่วนสูง :   160 Cm. น้ำหนัก 47 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  บัญชี , ธุรการ , ประสานงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  20,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2558
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.30
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ม.6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนอุดมดรุณี
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 สาขาวิชา :  วิทย์-คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.89
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  อาคารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 ตำแหน่ง :  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ออกพื้นที่ตรวจบัญชีสหกรณ์ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร จัดทำรูปเล่มกระดาษทำการ ตรวจสอบความถูกต้องงบต่างๆ เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เป็นต้น และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ธันวาคม 2559 ถึง พฤศจิกายน 2560
 บริษัท :  กรมบัญชีกลาง
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
 ตำแหน่ง :  นักบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  บันทึกบัญชีในระบบ Express ระบบ GFMIS จัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยของกรมบัญชีกลาง จัดทำสวัสดิการ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มกราคม 2558 ถึง พฤศจิกายน 2559

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

บริษัท บจก.อาร์พีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ การ์เดนนิ่ง

ที่อยู่บริษัท 84 ซอยรามคำแหง 24 แยก 18 (ถ.เสรี1) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10250

เงินเดือน 13,000

ลักษณะงานที่ทำ
จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย นำส่งภาษี ออกใบสั่งซื้อ รับวางบิล ประสานงานทั่วไป และอื่นๆ
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  35  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  25  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Word,Excel ,Express ,GFMIS
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 28 พ.ย. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com