JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   01 มกราคม 2525 อายุ 37 ปี
 ส่วนสูง :   168 Cm. น้ำหนัก 56 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  40,000 บาทขึ้นไป บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2557
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท
 สาขาวิชา :  บัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.66
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  บัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.25
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  4 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2558 ถึง 2562
 บริษัท :  บริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
 ที่อยู่บริษัท :  อาคารวานิช แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการส่วนบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
จัดทำงบกระแสเงินสด
จัดทำแผนงบประมาณประจำปี ตรวจสอบงบประมาณ รายงานงบประมาณเปรียบเทียบ
จัดทำภาษีอากร
ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
ตรวจสอบภายในระบบบัญชี
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2550 ถึง มกราคม 2558
 บริษัท :  บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกที่พร้อม ด้วยพลังของ Synergy และเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
 ที่อยู่บริษัท :  อาคารยู เอ็ม ทาวเวอร์ แขวงคลองตัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ตรวจสอบรายงานการขายประจำสาขา
จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
จัดทำงบการเงินรวม
จัดทำแผนงบประมาณประจำปี ตรวจสอบงบประมาณ รายงานงบประมาณเปรียบเทียบ
จัดทำภาษีอากร
ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
ตรวจสอบภายในระบบบัญชี
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :   สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
 หลักสูตร :   เกียวกับการบัญชีและภาษีอากร การรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  สถาบัน SAP Consultant (GENTECH)
 หลักสูตร :  ERP-SAP
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  40  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  - ประสานงานกับทีมที่ปรึกษาในการนำระบบ ERP-SAP เข้ามาใช้ในการทำงานขององค์กรทั้งระบบ เพื่อให้องค์ประกอบภายในโครงสร้างมีความสอดคล้องกัน โดยมีหลักการและข้อกาหนด ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีทั่วไป ระบบบัญชีต้นทุน ระบบสินค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบบัญชีสินทรัพย์ ระบบบัญชีการเงิน
- ติดตามและแก้ไขปัญหาของแผนกต่างๆ เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ และสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันต่อการแสดงรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการตามมุมมองต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจต่อไป
- วางระบบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาระบบงานบัญชีการเงิน ระบบงานบัญชีภาษีอากร
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 4 มิ.ย. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com