JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   03 พฤษภาคม 2523 อายุ 39 ปี
 ส่วนสูง :   179 Cm. น้ำหนัก 72 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการโรงงาน , หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ, ควบคุมคุณภาพ, ผลิต , หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  35,000 บาทขึ้นไป บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  เคมี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.76
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  6 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2556 ถึง 2562
 บริษัท :  บริษัท เค.ที.วาย.ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  17 ซอย 20 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการฝ่าย QA/QC, R&D
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  หน้าที่ความรับผืดชอบ QA/QC
1. รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
2.รับผิดชอบการกำหนดแนวทาง การวางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบฯและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3. รับผิดชอบการกำหนดแนวทาง วางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ R&D
1. กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและนโยบายของบริษัท
2. วางแผนและกำกับดูแลการพัฒนาสินค้าใหม่และปรับสูตรเพื่อลดต้นทุน รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าเก่า ตามแผนการตลาดและตามความต้องการของลูกค้า
3. ศึกษาทดลอง ค้นคว้าข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใชในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. กำกับดูแลการพัฒนาทดลองการผลิตผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขั้นตอน Lab scale รวมทั้งทดลองในสายการผลิต (First Production) ร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำ Spec. สินค้า ก่อนนำไปใช้ผลิตจริง
5. กำหนดมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ และจัดทำ Process spec. ของสินค้าใหม่ที่พัฒนาได้ ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP, HACCP,
6. Update กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย. ในเรื่องของ การขออนุญาตผลิต การขึ้นทะเบียน การขออนุญาตโฆษณา ฯลฯ
8. วางแผน กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในแผนกให้บรรลุตามเป้าหมาย KPI และ PI ของบริษัท
9. ศึกษาและวิเคราะห์สินค้าของคู่แข่งขัน พิจารณาข้อดีข้อเสียและจุดต่างๆ นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้าของบริษัท
10. วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังการผลิต
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  9/1 ถ.นิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุกกี้ บิสกิต มันฝรั่งทอดกรอบ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและนโยบายของบริษัท
2. วางแผนและกำกับดูแลการพัฒนาสินค้าใหม่และปรับสูตรเพื่อลดต้นทุน รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าเก่า ตามแผนการตลาดและตามความต้องการของลูกค้า
3. ศึกษาทดลอง ค้นคว้าข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใชในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. กำกับดูแลการพัฒนาทดลองการผลิตผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขั้นตอน Lab scale รวมทั้งทดลองในสายการผลิต (First Production) ร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำ Spec. สินค้า ก่อนนำไปใช้ผลิตจริง
5. กำหนดมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ และจัดทำ Process spec. ของสินค้าใหม่ที่พัฒนาได้ ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP, HACCP, ISO9001:2008
6. Update กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย. ในเรื่องของ การขออนุญาตผลิต การขึ้นทะเบียน การขออนุญาตโฆษณา ฯลฯ
8. วางแผน กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในแผนกให้บรรลุตามเป้าหมาย KPI และ PI ของบริษัท
9. ศึกษาและวิเคราะห์สินค้าของคู่แข่งขัน พิจารณาข้อดีข้อเสียและจุดต่างๆ นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้าของบริษัท
10. วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังการผลิต
11. ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า และความรู้ด้านเทคนิคแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
13. บริหารจัดการ และควบคุมค่าใช้จ่ายภายในแผนก
14. พัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มีนาคม 2549 ถึง พฤษภาคม 2554

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

บริษัท ฟลอรอลเมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่บริษัท 277 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

เงินเดือน 30,000

ลักษณะงานที่ทำ
1. กำหนดนโยบาย และจัดทำแแผนงานในด้านการจัดทำระบบประกันคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพสินค้าของบริษัท
2. วางแผน ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตาม Spec ขิงสินค้า
2. กำหนดวิธีการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
3. จัดทำและควบคุมเอกสารด้านระบบคุณภาพ (ISO/IEC 17025, GMP)
4. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสินค้า หรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
5. วางแผนและกำกับดูแลการพัฒนาสินค้าใหม่และปรับสูตรเพื่อลดต้นทุน รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าเก่า ตามแผนการตลาดและตามความต้องการของลูกค้า
6. ศึกษาทดลอง ค้นคว้าข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใชในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
7. กำกับดูแลการพัฒนาทดลองการผลิตผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขั้นตอน Lab scale รวมทั้งทดลองในสายการผลิต (First Production) ร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำ Spec. สินค้า ก่อนนำไปใช้ผลิตจริง
8. จัดทำข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางค์กับหน่วยงาน อย.
9. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - คอมพิวเตอร์ Microsolf Office, Internet, SPSS
- มีความรู้เกี่ยวกับ ISO/IEC 17025, GMP/HACCP, ISO 9001:2008
- ดนตรี กีฬา
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  1. โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำอำปึล จ.สุรินทร์
2. ผู้ช่วยโครงการวิจัยด้าน Natural Product.
3. ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
4. ผ่านการอบรมการจดแจ้งเครื่องสำอางค์ผ่านทาง Internet
5. ผ่านการฝึกอบรม Food Safty
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 4 มิ.ย. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com