JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  สมรส
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   05 กรกฎาคม 2523 อายุ 39 ปี
 ส่วนสูง :   168 Cm. น้ำหนัก 75 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ผู้จัดการโรงงาน/ฝ่ายผลิต , ผู้จัดการQA/QC , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  40,000 บาทขึ้นไป บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 วุฒิการศึกษา :  วท.บ.
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.19
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 วุฒิการศึกษา :  ปวส
 สาขาวิชา :  ช่างแม่พิมพ์โลหะ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.69
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  บริษัท จุงหว่าง บราเดอร์ส จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  179 ม.6 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  งานด้านการบริหารจัดการโรงงาน
วางระบบและกำหนดโครงสร้างการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ควบคุมดูแลการทำงาน ของผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการส่วน และพนักงานในระดับต่างๆ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ให้กับฝ่าย และส่วนงานต่างๆ ในโรงงาน
1. ฝ่ายการผลิต
- ควบคุมดูแลการผลิตให้สามารถทำการผลิตได้ตามแผนงานที่วางไว้
- ควบคุมและดูแลต้นทุนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
- จัดทำเอกสารมาตรฐานการทำงานต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมการทำงาน
- วิเคราะห์ ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ในฐานะ ประธาน คปอ. และ จป.บริหาร)
2. ส่วนงานการวางแผนการผลิต
- ควบคุมดูแลการวางแผนให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
3. ส่วนงานคลังวัตถุดิบ
- จัดระบบการจัดการวัตถุดิบ กำหนด Minimum Stock เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตและไม่เป็นการ Stock ที่มากเกินไป
- ควบคุมดูแลการเซ็ค Stock และการสั่งซื้อ
4. ส่วนงานควบคุมและประกันคุณภาพ (QA/QC)
- กำหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละกระบวนการ
- จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
- กำหนดให้นำหลักการวิเคราะห์ปัญหามาใช้ในกระบวนการ และอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหา
5. ส่วนงานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม
- กำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน และกำหนดลำดับการซ่อม/สร้างเครื่อง
- คิดโครงการเพื่อพัฒนาเครื่องจักรที่มีอยู่ สั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ และโครงการงานก่อสร้างต่างๆ
- ควบคุมดูแลการสั่งซื้ออะไหล่ต่างๆ การเก็บอะไหล่เพื่อเป็น Stock
- ควบคุมดูแลการจ้างผู้รับเหมาในการทำงานซ่อม / สร้าง
- วางแผนและดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงาน
- ควบคุมดูแลการจัดการการใช้พลังงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่สุด
6. ส่วนงานควบคุมเอกสารและระบบคุณภาพ (เป็นการนำข้อกำหนด ISO9001 มาประยุกต์ใช้)
- วางระบบการควบคุมเอกสารต่างๆ ในโรงงาน
- นำข้อกำหนดต่างๆ ใน ISO เข้ามาประยุกต์ใช้งาน
2.งานด้านการบริหารจัดการงานบุคคลและธุรการ
1. กำหนด แผนงาน โครงการ และขั้นตอนการทำงานด้านงานบุคคลและธุรการ
2. กำหนด จัดทำผังองค์กรและวางแผนอัตรากำลังให้กับบริษัทฯ
3. จัดทำใบบรรยายลักษณะงาน(JD) ของแต่ละตำแหน่งงาน
4. จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และประสานงานติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ
2.1 งานความปลอดภัย (เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน จป.)
2.2 งานสิ่งแวดล้อม
2.3 งานข้อบังคับในการทำงาน กฎระเบียบ และประกาศต่างๆ
2.4 งานการจ้างคนพิการ
5. กำหนดแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากร และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดทำเอกสารสรุปส่งกรมพัฒน์ฯ
6. กำหนดแนวทางการสรรหาบุคลากร รวมทั้งสัมพาทย์เพื่อรับบุคคลเข้าทำงาน
7. ควบคุมดูแลและประสานหน่วยงานราชการเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแรงงานต่างด้าว (การดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน, การขอ/ต่อ VISA, การรายงานตัว 90 วัน)
8. ควบคุมและกำหนดแนวทางการทำงานให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) รวมทั้งประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีเกิดเหตุ ไม่ปกติขึ้น
9. ควบคุมระเบียบวินัยและบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ กับพนักงานทุกระดับรวมทั้งลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามกฏ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2550 ถึง พฤศจิกายน 2554
 บริษัท :  อิงค์เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. งานด้านระบบคุณภาพ การควบคุมเอกสาร และการพัฒนาองค์กร
- จัดทำ วางแผน และดำเนินการระบบคุณภาพ ISO9001, GMP, HACCP จนได้รับการรับรอง
- วางแผนการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) กำหนด Check List และดำเนินการตรวจสอบแผนกต่างๆ ในฐานะหัวหน้าทีมตรวจ
- วางระบบการควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ และควบคุมการดำเนินการ
- เป็นผู้ประสานงานและนำตรวจในกรณีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน และ Audit
- เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานในบริษัทฯ เช่น 5ส., KIZEN, การวิเคราะห์ปัญหา, การจัดทำ KPI และอื่นๆ
2. งานด้านการผลิต และคลังวัตถุดิบ
- กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติให้กับฝ่ายผลิต พร้อมทั้งควบคุมและวัดผล และวิเคราะห์ปัญหาในกรณีเกิดปัญหา
- ควบคุมประสิทธิภาพ และพัฒนากระบวนการผลิตและทำงานของพนักงานให้สามารถทำการผลิตได้ตามเป้าหมาย
- ควบคุมคุณภาพการผลิตและลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
- ควบคุมและกำหนดปริมาณ Minimum Stock ของวัตถุดิบที่ใช้
- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน และเครื่องจักรทุกเครื่อง
3. งานซ่อมบำรุง
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและควบคุมให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
- วางแผนและดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงาน
- พัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- ควบคุมดูแลการจัดการการใช้พลังงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่สุด
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   ธันวาคม 2546 ถึง กรกฎาคม 2550

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก QC/QA

บริษัท บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่บริษัท

เงินเดือน 20000

ลักษณะงานที่ทำ
1. ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตทุกกระบวนการ วิเคราะห์ค่า SPC
2. เป็นหัวหน้า FMEA TEAM ที่จะทำการวิเคราะห์หาปัญหา และกำหนดแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการเกิดปัญหา
3. ไปพบลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานและเจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้ายอมรับงาน และนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไข
4. กำหนดและจัดทำมาตรฐานการทำงาน/มาตรฐานการตรวจสอบ
5. สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ ปริมาณของเสีย เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงาน และรายงานกับผู้บริหารในการประชุม KPI
6. จัดทำและควบคุมระบบเครื่องมือวัดในโรงงาน และทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งในกระบวนการผลิตและในห้องปฏิบัติการ(LAB) และทำ MSA เครื่องมือวัดที่มีผลต่อคุณภาพ
7. จัดทำระบบ ISO/IEC 17025 จนได้รับการรับรอง เป็นหัวหน้าทีมในการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
8. เป็นหัวหน้าทีมในการตรวจติดตามภายในระบบ ISO/TS 16949
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  1. การบริหารและจัดการงาน การผลิตและการวางแผน / QA,QC / งานซ่อมบำรุง, วิศวกรรม และเครื่องมือวัด / งานบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้และสามารถวางระบบการจัดทำระบบคุณภาพ รวมทั้งการตรวจติดตาระบบ (Internal Audit)
: ISO9001 ระบบบริหารจัดการคุณภาพทั่วไป
: ISO/TS16949 ระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์
FMEA การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกระบวนการผลิต
SPC การควบคุมค่ามาตรฐานในการผลิต
MSA การวิเคราะห์ค่าความไม่แน่นอนในการวัดของเครื่องมือวัด
: ISO/IEC17025 ระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ
: ISO14001 ระบบบริหารจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
: GMP ระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
: HACCP การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปนเปื้อนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  1.ริเริ่มและดำเนินการจัดทำระบบ ISO9001, GMP/HACCP ทั้ง3ระบบพร้อมกันได้รับการรับรองและไม่ติด CAR เลยแม้แต่ข้อเดียว และเป็นโรงงานผลิตสีเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำระบบ GMP/HACCP สำเร็จ
2.จัดทำระบบISO17025 ในห้องปฏิบัติการได้สำเร็จเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนัง
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 4 มิ.ย. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com